Regulamin sprzedaży internetowej sklepu www.turlututu.pl obowiązuje od 20 października 2019r od godziny 9:00

 1. Wstęp
 2. Informacje ogólne
 3. Słownik terminów
 4. Zamówienia
 5. Oferta sklepu
 6. Płatności
 7. Wysyłka i dostawa towaru
 8. Czas realizacji zamówienia
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 10. Procedury reklamacyjne oraz warunki rękojmi
 11. Dane osobowe
 12. Postanowienia końcowe

1.    Wstęp

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą TURLU TUTU pod adresem internetowym www.turlututu.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów z nabywcami, za pośrednictwem sklepu. Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą. Niezależnie od zakupów dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie pisemnej i kierowane na adres korespondencyjny Sprzedającego:
Turlu Tutu Gabriela Kędzierska
Ul. Skoczowska 94 B
43-450 Ustroń
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i odpowiednie przepisy prawa

2.  Informacje ogólne
a.    Właścicielem sklepu internetowego Turlu Tutu dostępnego pod adresem http://www.turlututu.pl jest Beata Kędzierska prowadząca w Ustroniu działalność gospodarczą pod nazwą TURLU TUTU  GABRIELA KĘDZIERSKA,Skoczowska 94b 43-450 Ustroń, NIP: 6782924996 REGON: 362558109 nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski nr konta 27 1050 1096 1000 0092 7156 3661 tel.  kom. 697332616, e-mail: turlututu.pl@gmail.com; , zwany dalej Sklepem TURLU TUTU.

b.    Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy zawartej między Klientem Sklepu (dalej Klient), a Sklepem TURLU TUTU.
c.    Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
d.    Firma jest płatnikiem VAT .
e.    Firma zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
f.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
g.    Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
- Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
- Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript ,
- Google Chrome w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
h.    W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3.    Słownik terminów

Przedstawione poniżej terminy mają w Regulaminie znaczenie nadane im poniżej:

"Nabywca" oznacza klienta sklepu, tj. osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zawarcia umowy sprzedaży
towarów ze Sprzedającym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową, to jest w celu zaspokojenia potrzeb własnych;

"Regulamin" oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego TURLU TUTU będącego własnością Sprzedawcy;

"Sprzedawca" ma znaczenie określone w punkcie 2 regulaminu;

"Sklep" oznacza sklep internetowy TURLU TUTU będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem http://www.turlututu.pl prowadzący sprzedaż towarów na rzecz Nabywców.

"Dowód zakupu"  wystawiony zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

4. Zamówienia
a) Zamówienia można składać poprzez stronę internetową turlututu.pl, 24 godziny na dobę przez cały rok.
b) Na stronie internetowej znajdują się dostępne towary, chyba że w opisie towaru wskazane jest, że towar nie jest dostępny.
c) Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
d) Zamówienie składa się za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie potwierdzenie poprzez wybór opcji "zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Wybór tej opcji oznacza, że Klient składa zamówienie i jest zobowiązany do zapłaty za wybrane przez siebie towary/usługi.
e) Składając zamówienie prosimy podać dane adresowe i kontaktowe, a także dokonać wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy produktu.
f) Przez złożenie zamówienia przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
g) Sklep TURLU TUTU wystawia dowody zakupu, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu.
h) Do wartości zamówienia zostaną doliczone koszty dostawy, zgodnie z wysokością podaną przed akceptacją zamówienia przez Klienta.
i) W trakcie składania zamówienia - do momentu jego zatwierdzenia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz w zakresie wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami na stronie.
j) Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawierać będzie:
1.    Przedmiot zamówienia
2.    Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów i usług w tym koszt dostawy i dodatkowe koszty (jeśli występują)
3.    Wybraną metodę płatności
4.    Termin płatności
5.    Wybranego sposobu dostawy
6.    Czas dostawy
k) W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych jest oznaczone jako obowiązkowe.
l) Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z TURLU TUTU Gabriela Kędzierska zgodnie z treścią regulaminu.
m) informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
n)  po złożeniu zamówienia klient otrzyma  e-mail zatytułowany  "Turlu Tutu Nowe zamówienie klienta" # numer zamówienia,  data zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
o) Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
p) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

5.    Oferta sklepu

a.    Nazwy producentów i marki stanowią prawa własności intelektualnej ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Prezentowane produkty i informacje o nich, w tym cenniki, zdjęcia i wizerunki towarów nie stanowią reklamy ani oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są jedynie informacją handlową o towarach i mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego.

b.    Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlega stałej aktualizacji. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.

c.    Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego TURLU TUTU towarów jest ceną brutto oraz jest wyrażona w złotych polskich.

d.    Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu TURLU TUTU, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący ( na potrzeby zawarcia konkretnej umowy ) zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

e.    Proces złożenia zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku "do koszyka" przy wybranym towarze. Nabywca, po ostatecznym wyborze towarów, które zamierza nabyć, klika przycisk "zamawiam". Następnie Nabywca jest proszony o podanie adresu e-mail, wybór sposobu dostawy oraz rodzaju płatności. Po wypełnieniu niezbędnych informacji Nabywca klika przycisk "przejdź dalej". Nabywca zostaje poproszony o podanie"
b)    adresu, na który należy dostarczyć zamówione towary. Po wypełnieniu danych potrzebnych do wysyłki zamówionych towarów, Nabywca

c)klika przycisk "złóż zamówienie".

d)    Przez kliknięcie przycisku "złóż zamówienie" Nabywca składa Sprzedawcy ofertę nabycia towarów wskazanych w zamówieniu, na warunkach w nim określonych oraz wynikających z Regulaminu ("złożenie zamówienia", "złożone zamówienie"). Zamówienie jest uznawane za ważną i wiążącą ofertę nabycia towarów przez Nabywcę tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sprzedawcy przy wykorzystaniu systemu i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu,
e)    poprzez kliknięcie przycisku "złóż zamówienie", o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedającego.

f)    Po dokonaniu przez Nabywcę płatności, Sprzedawca informuje Nabywcę e-mailowo o przyjęciu zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Nabywcę wiadomości od Sprzedawcy potwierdzającej przyjęcie złożonego zamówienia do realizacji. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest dostępność produktu w magazynie Sklepu.

g)    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości (np. podanie nieistniejącego adresu dla dostawy) oraz w razie nieprzestrzegania przez Nabywcę postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, o czym Nabywca zostanie poinformowany e-mailowo.

h)    Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie następujących danych przez klienta: imię i nazwisko, ( nazwa firmy, NIP w przypadku faktury), adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu umożliwiający weryfikację złożonego zamówienia.

i)    Przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę  Nabywca może złożyć korektę zamówienia drogą e-mailową na adres: turlututu.pl@gmail.com, a dla swej ważności korekta taka musi zostać zaakceptowana e-mailowo przez Sprzedawcę. Nie narusza to praw Nabywcy wynikających z odstąpienia.

j)    Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep wygeneruje e-mail (w miarę możliwości) z informacją o wysyłce towaru.

6. Płatności
a)    Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:
a.    przelewem na rachunek bankowy sklepu TURLU TUTU wskazany w pkt. 1 lit. a) regulaminu
b.    gotówką przy odbiorze osobistym po wcześniejszym umówieniu się -  Turlu Tutu, ul. Skoczowska 94 B, 43-450 Ustroń

c.    poprzez bezpieczny system tpay, PayU lub system PayPal

b)    W przypadku wyboru przelewu jako formy płatności, wysyłka towaru następuje po uznaniu rachunku "TURLU TUTU Gabriela Kędzierska" pełnej wpłaty za towar wraz z kosztami przesyłki.
c)    Nie jest możliwe dokonanie przez Nabywcę płatności poprzez przesłanie gotówki lub czeku.
d)    W określonych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności, jednakże w każdym przypadku dostępna będzie metoda płatności przelewem (oraz w przypadku odbioru osobistego - płatność przy odbiorze po wcześniejszym umówieniu się).
e)    W przypadku przelewu na polskie konto bankowe (przedpłaty), cała kwota wskazana w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia w Sklepie winna zostać przelana w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w punkcie 5f) powyżej, na rachunek bankowy Sklepu, wraz z podaniem tytułu przelewu będącym jednocześnie numerem zamówienia. Zapłatę uznaje się za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego Sklepu. W wyżej określonym terminie zamówione towary objęte są rezerwacją.
f)    W przypadku niedokonania przelewu w wyżej określonym terminie, zamówienie będzie uznawane za niezłożone, a oferta nabycia Nabywcy wygasa, co skutkuje anulowaniem zamówienia i wygaśnięciem rezerwacji.
g)    Sprzedawca potwierdza otrzymanie zapłaty za zamówienie e-mailowo.
h)    W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności, jednak do swej ważności konieczne jest zaakceptowanie takiego nowego terminu przez Sprzedawcę drogą e-mailową.
i)    Jeżeli Nabywca wyraża chęć otrzymania faktury, składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, rachunków, duplikatów tych rachunków oraz ich korekt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur/rachunków w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010, poz. 1528).

7. Wysyłka i dostawa towaru
a.    Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej (Fedex, DPD, Pocztex) lub Poczty Polskiej.
b.    Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
c.    Na czas realizacji zamówienia, licząc od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, składa się czas realizacji zamówienia przez Sklep TURLU TUTU oraz dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
d.    Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby sklepu TURLU TUTU w Ustroniu, a w przypadku jego wysyłki - wydanie go przez przewoźnika Klientowi.
e.    Czas dostawy firmy kurierskiej Fedex, DPD zgodnie z ofertą wynosi 24h dla 95% przesyłek, dla kuriera Pocztex 2.0 to 48h.
f.    Czas dostawy Poczty polskiej, zależny jest od wyboru opcji i nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
g.    Dostawa towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polski. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji przez Sprzedawcę w formie e-mailowej, możliwa jest dostawa towaru do krajów reszty świata poprzez Pocztę Polską.
h.    W uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku niemożności dostarczenia towaru przez wyżej wymienioną firmę kurierską w poniżej określonym terminie dostawy, dostawa może zostać zlecona innym przewoźnikom, w tym w szczególności innym firmom kurierskim.
i.    Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed złożeniem danego zamówienia. Podsumowanie zamówienia zawierające informację o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia, na adres podany w formularzu zamówienia.
b)    Nabywca powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca jest zobowiązany zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować Sklep o tym fakcie.

8.Czas realizacji zamówienia

a)    Czas realizacji zamówienia oznacza czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytych starań, by wyniósł on maksymalnie:

- 5 dni robocze od momentu złożenia zamówienia, w przypadku przesyłek za pobraniem; albo
- 5 dni robocze od momentu wpłynięcia kwoty należnej za dane zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy.
- Zamówienia dokonane w sobotę lub niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, są realizowane w ciągu 5 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.

- innej ilości dni jeśli jest to opisane w szczegółach produktu
b)    Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenie realizacji dostaw ze Sklepu na czas określony, wskazany w każdym przypadku z wyprzedzeniem na stronie internetowej www.turlututu.pl W tak określonym terminie zamówienia nie będą realizowane, a termin realizacji zamówień określony w punkcie 8a) ulega automatycznemu przedłużeniu i zaczyna biec pierwszego dnia roboczego po upływie wskazanego terminie.

10. Odstąpienie od umowy

a)    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24czerwca 2014 r.) konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
b)    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu wydania rzeczy. Zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep TURLU TUTU oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14dni. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane na adres: Turlu Tutu, Gabriela Kędzierska, ul. Skoczowska 94 b, 43-450 Ustroń bądź drogą elektroniczną na adres: turlututu.pl@gmail.com
c)    W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
d)    Aby skorzystać z prawa od odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (mail, poczta). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na dole tej strony, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
e)    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu koszt zakupionego towaru (bez kosztu wysyłki), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko  za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystanie z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
f)    Sklep TURLU TUTU może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
g)    Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 55 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
h)    W przypadku odstąpienia od umowy Klient wysyła towar do Sklepu TURLU TUTU w celu przyspieszenia bardzo prosimy o odpowiednie zabezpieczenie towaru, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu, oraz prosimy dostarczyć oryginalny dokument sprzedaży (rachunek, faktura, paragon).
Zwrot towaru następuje na adres:
Turlu Tutu,
Gabriela Kędzierska,
ul. Skoczowska 94 B
43-450 Ustroń

i)    Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez - TURLU TUTU Gabriela Kędzierska -, świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
j)    Korekta rachunku zostanie sporządzona przez Sklep TURLU TUTU i niezwłocznie przesłana Klientowi drogą pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.
k)    Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Kupujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Procedury reklamacyjne oraz warunki rękojmi

a)    Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu rzecz wolną od wad.

b)    Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia). W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

c)    Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
? złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
? złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta  wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już  wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu  prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

d)    Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób.

e)    Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

f)    Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
- żądać usunięcia wady.

g)    Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

h)    Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

i)    W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

j)    Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

k)    Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 11 pkt j) powyżej.

l)    Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

m)    Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
- oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
-oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
- żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
-żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

n)    Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

o)    Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

p)    W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

q)    W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z  tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

r)    Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

s)    Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

t)    Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie

11.     Dane osobowe

a.    Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych przekazanych podczas rejestracji Konta Klienta oraz składania zamówienia.
b.    Administratorem Państwa  danych osobowych jest TURLU TUTU Gabriela Kędzierska, ul. Skoczowska 94 B, 43-450 Ustroń

c.    Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

d.    Powierzone przez Użytkowników dane, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dotyczące zamówienia, będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówień.

e.    Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep TURLU TUTU
f.    Przysługuje Państwu prawo do zażądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do zmiany, zablokowania, lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt: kontakt@turlututu.pl

12. Postanowienia końcowe
a)    Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.turlututu.pl. Każdy użytkownik ma możliwość swobodnego dostępu do jego treści oraz wydrukowania go.
b)    Ponadto za pomocą funkcji dostępnej w przeglądarce internetowej można wydrukować i zapisać Regulamin w formie dokumentu.
Dokument ten można również pobrać ze strony internetowej www.turlututu.pl . Do otwarcia pliku PDF wymagany jest darmowy program Adobe Reader (do pobrania na stronie www.adobe.pl) lub porównywalne programy, obsługujące format PDF.
c)    Postanowienia niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium RP. W wypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz 827).
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.turlututu.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz rachunki.

Rejestracja nowego Konta

Jestę zarejestrowany?
Zaloguj sie w zamian Lub Resetuj hasło